top of page

TOEPASSINGSGEBIED

De onderliggende Algemene Voorwaarden bepalen de rechten en plichten van de Partijen die ontstaan uit de online-verkoop van de Producten aangeboden op de Site MarosEtti.

 

Alle diensten worden door MarosEtti geleverd vanuit België zodat de overeenkomst tussen Partijen wordt geacht te zijn aangegaan en uitgevoerd in België, met verzending naar het aangeduide land naar keuze.

 

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van Producten uitgevoerd via deze  Site en hebben voorrang op alle andere voorwaarden uitgaande van de Klant. Afwijkingen hiervan dienen door MarosEtti voorafgaandelijk, uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn toegestaan.

bottom of page